Beleidsplan 2020

1. Inleiding

In 2016 hebben we Stichting Share Network opgericht vanuit de passie die we diep in ons hart hadden en hebben voor slachtoffers van mensenhandel en moderne slavernij. Via de stichting willen wij meer bewustzijn creëren voor het bestaan van mensenhandel, de oorzaken en de slachtoffers van mensenhandel bij een publiek dat over het algemeen niet op de hoogte is van de enorme omvang van het probleem.

De reden waarom wij zo het bewustzijn van het bestaan van mensenhandel willen vergroten, is dat het delen van kennis de eerste stap is ter voorkoming van nog meer slachtoffers. Maar ook de meest basale feiten over mensenhandel vereisen meer aandacht bij beleidsmakers. Het is een vaststaand gegeven dat er meer slaven dan ooit tevoren zijn in de wereld. We kunnen er met enige zekerheid vanuit gaan dat dit niet bekend is bij de meeste mensen. Mensenhandel is bovendien de snelst groeiende industrie in het criminele circuit. Ook het feit dat 80% van de slachtoffers van mensenhandel vrouwen en kinderen zijn, is vaak onbekend. Het vergroten van het bewustzijn zal ons – en uiteindelijk de beleidsmakers – dus helpen om zorg op maat te bieden aan de slachtoffers en het creëren van een sterk en adequaat veiligheidsbeleid. Het zal bijdragen aan een meer proactieve houding van onze samenleving ten aanzien van de uitroeiing van mensenhandel.

In het onderstaande beleidsplan legt het bestuur van Stichting Share Network het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is in gewijzigde vorm opnieuw vastgesteld op 2 februari 2018. Het beleidsplan zal worden aangepast indien nodig.

2. Strategie

2.1. Kernprincipes van de instelling

De doelstelling van Share Network is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.

1. De stichting heeft de volgende doelstellingen:
a. het verdrijven van ‘moderne slavernij’ uit de maatschappij;
b. het creëren van bewustzijn bij mensen, organisaties, instellingen en ondernemingen over het bestaan van ‘moderne slavernij’ en de problematiek mensenhandel, alles in de meest ruime zin van het woord;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. 

2.2. Visie

Share Network is een non-profitorganisatie die ernaar streeft mensenhandel in onze tijd te laten verdwijnen. We doen dit door gebruik te maken van onderwijs en werkgelegenheid ten behoeve van een duurzaam herstel en doorontwikkeling van slachtoffers van mensenhandel. Wij geloven dat onderwijs en werkgelegenheid het beste tegengif zijn tegen mensenhandel.

2.2.1

Stichting Share Network wil dat:

 • Mensenhandel in 2030 niet meer voorkomt in Nederland.
 • Slachtoffers van mensenhandel doormiddel van onze sociale onderneming financieel onafhankelijk krijgen, waardoor zij niet opnieuw verhandeld worden. Maar succesvol reïntegreren en bijdragen aan de samenleving.
 • Al onze business partners (business world) voorlichting krijgen en dat er meer bewustwording ontstaat over diverse vormen van mensenhandel.
 • Onze dansworkshops slachtoffers van mensenhandel de tools geven tot persoonlijke ontwikkeling.
 • Dat de aanpak van mensenhandel vanuit het belang van het slachtoffer wordt bekeken. En dat slachtoffers om wie het gaat betrokken worden bij de hulpverlening en rechtspraak.
 • Ervaringsdeskundigen over 5 jaar structureel betrokken zijn bij het geven van voorlichting over mensenhandel aan professionals.
 • Door betrokkenheid van ervaringsdeskundigen het aantal aangiftes van mensenhandel zal verhogen.

2.3. Missie

Onze missie wordt gerealiseerd door middel van onze verschillende programma’s, workshops en trainingen. Met ons mentor programma gaan we de marginalisatie van onze deelnemers tegen. Het moet tevens een inspirerend platform zijn voor persoonlijke ontwikkeling, dat een nieuw gevoel van doelgerichtheid en vertrouwen creëert. Deze positieve interactie is gericht op de vooruitgang van slachtoffers van mensenhandel door het organiseren van trainingen, empowerment-evenementen en jobbeurzen. Onze deelnemers hebben de mogelijkheid om stage te lopen en werkervaring op te doen. 

Share Network heeft een paar initiële doelen voor ogen. Onze langetermijndoelstelling is “Empowerment, Educate en Employ” door het vinden van creatieve en duurzame oplossingen. Onze samenwerking met bedrijven is cruciaal in de groei van ons mentor programma. Ons doel op korte termijn is het vergroten van het bewustzijn en het ondersteunen van lokale, veiligheidshuizen. We gebruiken de kracht van kunst om bewustzijn te creëren en gesprekken te vergemakkelijken om mensenhandel te bestrijden. We doen dit door workshops te geven aan overlevenden van mensenhandel en recentelijk onze Branded Free Campaign. 

Afwezigheid winstoogmerk
Share Network heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 en uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. 

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 15 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 

3. Beleid

Te verrichten werkzaamheden van de stichting
Stichting Share Network verricht de volgende werkzaamheden. 
a. het (doen) geven en verzorgen van lezingen, trainingen, workshops en/of opleidingen aan zowel slachtoffers van mensenhandel als scholen, buurtgemeenschappen en bezoekers van onze voorstellingen;
b. het deelnemen in en het samenwerken met (lokale) organisaties die een soortgelijk doel nastreven;
c. het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten, reizen en/of bijeenkomsten;
d. het (doen) realiseren van een platform om moderne slavernij en mensenhandel bespreekbaar te maken;
e. het doen van onderzoeken en het verzamelen en verstrekken van informatie;
f. het zowel nationaal als internationaal doen of laten verrichten van al datgene wat naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is;
e. het beschikbaar stellen van middelen om bovengemelde doelstellingen te realiseren;
g. het werven van fondsen, accepteren van giften en het aanwenden van dergelijke fondsen en giften voor de bovenomschreven activiteiten;
h. het voeren van overleg en het samenwerken met organisaties die de bovenomschreven activiteiten steunen;
i. het opmaken en verspreiden van promotiemateriaal;
j. het onderhouden van een website.

Doordat de werkzaamheden van Stichting Share Network mensen bewuster maken van de schrijnende problematiek die schuilgaat achter mensenhandel en hen aan te moedigen bij haar evenementen om deel te nemen aan acties tegen moderne slavernij, draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten. 

Werving en beheer van gelden
Stichting Share Network werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten. 
a. het werven van donaties;
b. het aanmoedigen van schenkingen;
c. Het aanmoedigen van verkrijgingen krachtens erfrecht, waarbij in geval van erfgenaam schap dat uitsluitend kan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
d. het werven van subsidies;
e. het werven van bijdragen van derden;
f. het werven van andere inkomsten.

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. Een penningmeester en externe boekhouder c.q. accountant zullen per kwartaal en jaarlijks de boekhouding controleren. De instelling streeft ernaar om de beheerkosten zo laag mogelijk te houden.

Vermogen van de instelling
Stichting Share Network houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. 

Bestedingsbeleid
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten. 

Programmabeleid
Tijdens onze eerste fase in 2017 hebben wij ons vooral gericht op samenwerkingsprojecten met andere organisaties. Hieronder volgen een onze projecten die wij reeds georganiseerd hebben en zullen (co-)organiseren. 

Jaarplan: 2020

 • Streven om het mentor programma te behouden, te borgen voor de toekomst en een solide basis te creëren met rust en continuïteit. 
 • Het opzetten van een goed operationeel team.
 • Softwaresysteem implementeren voor efficient kantoormanagement en beperken overheadkosten. 
 • Het opstarten van onze eigen sociale onderneming om op deze wijze duurzame oplossingen te creëren
 • Werven en trainen van businesspartners.
 • Werven en trainen van ervaringsdeskundigen binnen en te activeren binnen de stichting. 
 • Verzorgen van intervisie binnen het mentor programma.
 • Dansworkshops uitbreiden naar een tweede opvanghuis.
 • Voortgang van Branded Free Campagne
 • Uitbreiden en onderhouden van ons netwerk binnen de politiek, gemeente en professionals.

Workshops (empowerment):
2017:
67 vrouwen met 19 verschillende nationaliteiten hebben onze workshops bijgewoond. We zagen een enorme verbetering in sociale vaardigheden en de verhoudingsdynamiek binnen de zogenaamde ‘safe house’. We zagen een significant verschil in het ontwikkelen van vertrouwen binnen de relatie tussen leraar en student.

2018:
Ons doel is om uit te breiden naar een tweede safe house en dansworkshops te geven om de ontwikkeling van slachtoffers van mensenhandel te verbeteren, maar ook om meer partnerschappen aan te gaan met andere safe houses.

2019:
Samen met verschillende organisaties in Noord Holland hebben wij dit jaar met 40 voormalig slachtoffers vanuit 23 verschillende nationaliteiten. De samenwerking met verschillende organisaties geeft ons de mogelijkheid om op deze manier meer mannelijke en vrouwelijke slachtoffers in beeld te krijgen. Daarnaast hebben we dit jaar ook mindful boxing, make up workshops en make overs gedaan.

2020:
De dansworkshops uit te breiden naar het Noorden van het land. Maar ook consistent dans als preventief middel te gebruiken. Om samen met ons netwerk verschillende workshops te geven, te beginnen in Amsterdam maar ook in andere delen van het land. Met als doen Empowerment van slachtoffers.

Mentorship Programma:
Een dansworkshop faciliteren en geven, is slechts één van de eerste stappen in het proces om waardigheid te herstellen. Ons mentor programma draagt hieraan bij. Het is een inspirerend platform voor persoonlijke ontwikkeling, dat een nieuw gevoel van doelgerichtheid en vertrouwen creëert bij onze deelnemers. Deze positieve interactie zal het begin zijn van een nieuwe en sociaal inclusief leven. Wij zien vooral de noodzaak van training op de volgende gebieden:

• Doelen stellen
• Budgetteren
• Meedoen op de arbeidsmarkt
• Nederlands leren

Het is van bijzonder belang om een ​​certificaat aan te bieden na de training, omdat dit een belangrijke stap is in het proces naar het herstel van de waardigheid. Deze slachtoffers voelen zich vaak weer waardevol als ze voor iets hebben gewerkt en iets hebben bereikt en hun inspanningen naar behoren worden erkend. Het is buitengewoon moeilijk om te integreren in de samenleving met een reguliere baan na zo’n immens trauma. Ons mentorprogramma is een goed startpunt voor een leven, waarin zij hun eigen keuzes kunnen maken.

Beroepsopleidingen:
2017: 

We lanceerden ons pilot-mentorprogramma met 5 mentees, met de bedoeling dat het einde van het eerste jaar van de mentee zou uitmonden in een stage en zij daarnaast een beroepsopleiding krijgt. Bij het creëren van succesvolle partnerschappen konden 2 mentees een stage verkrijgen en zelfs werkmogelijkheden vinden.

2018: 
We breiden ons programma uit door 20 vrouwen te begeleiden. Dit betekent ook meer relaties creëren met ondernemers en partnerschappen met bedrijven.

2019:
21 mentoren zich aangemeld. De meeste mentoren hebben zich aangemeld via onze website. Uiteindelijk waren er 16 mentoren actief. 

De twee grootse hulpvragen zijn:

 • Nieuw social netwerk opbouwen
 • Mee doen op de arbeidsmarkt

Velen van de mentees zijn begonnen met opleidingen, stage en zelf ook actief bezig op de arbeidsmarkt

2020:
Streven om het mentor programma te behouden, te borgen voor de toekomst en een solide basis te creëren met rust en continuïteit.

We willen meer dan 80 mentees begeleiden en 25 succesvolle partnerschappen met lokale bedrijven laten ontstaan.

Branded Free:
Wij zullen onverminderd verder gaan met onze campagne ‘Branded Free’. Deze campagne is bedoeld om de conversie van tatoeages – vaak door pooiers c.q. handelaren gezet – op overlevenden naar iets anders te vergemakkelijken en zo bij te dragen aan het herstel van waardigheid. Het transformatieproces zal worden gedocumenteerd in een fotoboek. In dit boek zullen overlevenden hun verhaal op een krachtige manier delen, waarmee zij anderen in staat stellen hetzelfde te doen. Het startschot van de campagne ‘Branded Free’ in Nederland zijn. 

2018: 
We stellen ons ten doel 16 cover-ups van oude tatoeages te doen en de verhalen op een smaakvolle en artistieke manier in ons boek vertellen.

2019:
Brandmerken van slachtoffers meer bewustzijn geven binnen de samenleving. Laser removal en het coveren van deze tattoos. Het opzetten van een team om onze branding en communicatie naar buiten wat betreft Branded Free te versterken.

2020:
De launch van het boek en expositie in Nederland maar ook het buitenland.

Overige

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen salaris dan een vergoeding voor gemaakte onkosten, mits niet bovenmatig.

Beschrijving administratieve organisatie
De penningmeester zal verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de financiële administratie. Alle overige administratie wordt gevoerd door de voorzitter van de instelling.

De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door Houweling en Partners lid van de NOAB (www.noab.nl )

Publicatieplicht

Share Network voldoet aan haar publicatieplicht door middel van het publiceren van haar beleidsplan en jaarrekening op haar website www.Share-network.org.

Beleidsplan 2017

Jaarrekening 2016 – 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019